/ Nhân sự / Giảng viên / BỘ MÔN XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ThS. Lê Văn Hưng
ThS. Lê Văn Hưng

Lê Văn Hưng tốt nghiệp Thạc sĩ vào năm 2014 tại trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Cầu, Hầm với hướng nghiên cứu chính là Kỹ thuật Gió và Động lực học kết cấu.

Điện thoại:

Email:

Website:

TS. Nguyễn Huy Cung
TS. Nguyễn Huy Cung

Điện thoại: (+84-8) 38954621 – Ext: 207

Email: nguyenhuycung@iuh.edu.vn

Website: http://ce.iuh.edu.vn/ts-nguyen-huy-cung

ThS. Đoàn Hiếu Linh
ThS. Đoàn Hiếu Linh

Bộ môn Xây dựng Cầu đường

Điện thoại:

Email:

Website:

ThS. Đỗ Cao Phan
ThS. Đỗ Cao Phan

Bộ môn Xây dựng Cầu đường

Điện thoại:

Email:

Website:

ThS. Nguyễn Thị Phương Linh
ThS. Nguyễn Thị Phương Linh

Điện thoại:

Email:

Website:

TS. Nguyễn Trọng Sơn Hà
TS. Nguyễn Trọng Sơn Hà

Điện thoại:

Email:

Website:

TS. Lê Tân
TS. Lê Tân

Bộ môn Xây dựng Cầu đường

Điện thoại:

Email:

Website:

TS. Nguyễn Quang Dũng
TS. Nguyễn Quang Dũng

Bộ môn Xây dựng Cầu đường

Điện thoại:

Email:

Website: