/ Nghiên cứu / Công bố khoa học

Công bố trong nước
Công bố trong nước
Những công trình khoa học của Giảng viên Khoa Kỹ thuật xây dựng đã được công bố trên các tạp chí và hội nghị trong nước
Công bố quốc tế
Công bố quốc tế
Những công trình khoa học của Giảng viên Khoa Kỹ thuật xây dựng đã được công bố trên các tạp chí và hội nghị quốc tế