/ Nghiên cứu / Công bố khoa học

Công bố trong nước

Tạp chí trong nước

2016

[1]. Lê Bảo Quốc, Vũ Đình Lợi, Nguyễn Quang Dũng, Bùi Ngọc Dung, Ngô Ngọc Thủy (2016). “Phương pháp tính toán công trình ngầm trong đất mềm chịu tác dụng của động đất.” Xây Dựng - Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 4-2016 (ISSN 0866-0762).

[2]. Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Phạm Duy Hòa (2016). “Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số kích thước đến ứng xử gối ma sát hai mặt trượt chống động đất.” Xây Dựng - Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 1-2016 (ISSN 0866-0762).

 [3]. Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa, Phạm Duy Hòa (2016). “Ảnh hưởng thành phần đứng của những trận động đất mạnh đến phản ứng của kết cấu cách chấn bằng gối TFP.” Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại Học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531).

[4]. Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Phạm Duy Hòa (2016). “Thiết kế tối ưu kích thước gối ma sát một mặt trượt cho nhà nhiều tầng chịu động đất.” Xây Dựng - Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 3-2016 (ISSN 0866-0762).

[5]. Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa, Phạm Duy Hòa (2016). “Hiệu quả của gối cách chấn SFP cho nhà cao tầng chịu động đất có xét đến thành phần kích động đứng.” Xây Dựng - Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 3-2016 (ISSN 0866-0762).

[6]. Nguyễn Hoàng Vĩnh, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa (2016). “Mô hình tính toán tổng quát kết cấu cách chấn bằng gối SFP.” Xây Dựng - Tạp chí của Bộ Xây Dựng, 3-2016 (ISSN 0866-0762).

[7]. Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn (2016). “Ảnh hưởng của thông số kỹ thuật gối SFP đến phản ứng của kết cấu cách chấn.” Tạp chí Giao thông Vận tải, 6-2016 (ISSN 2354-0818).

[8]. Nguyen C.H., Do P.C., Le H.V., and Huynh E.L. (2016). “Multi modes coupling galloping of slender structures.” Journal of Science Ho Chi Minh City Open University (ISSN 1859 3453), 20(4).

[9]. Nguyen Viet Duc, Dang Hoang Minh (2016). “High performance concrete mixture proportioning: Multi-objective optimization approach.” Journal of Science Ho Chi Minh City Open University (ISSN 1859 3453), 20(4), p.p. 65-76.

[10]. Nguyen Viet Duc, Le Tan (2016). “Research on dynamic interactions between the pipe and coral foundation of the spratlys islands.” Journal of Science Ho Chi Minh City Open University (ISSN 1859 3453), 20(4), p.p. 30-40.


Hội nghị trong nước

[1]. Thái Văn Ngãi, Nguyễn Bá Ngọ, Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam (2016). “Nghiên cứu biện pháp giảm chấn cầu dây văng tại nút giao thông Ngã Ba Huế - Thành phố Đà Nẵng chịu tác động của động đất.” Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia - Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững, Đà Nẵng, 17-18/9/2016 (ISBN 978-604-82-1809-6).

[2]. Đặng Xuân Bình, Nguyễn Văn Duẫn, Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam (2016). “Nghiên cứu biện pháp giảm chấn kết cấu vòng xuyến tại nút giao thông Ngã Ba Huế - Thành phố Đà Nẵng chịu tác động của động đất.” Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia - Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững, Đà Nẵng, 17-18/9/2016 (ISBN 978-604-82-1809-6).