KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
HỘI THẢO KHOA HỌC - Tháng 3/2022
- Chủ đề hội nghị/ hội thảo: "BIM KẾT HỢP TỐI ƯU HÓA TRONG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN CHI PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ TRONG QLXD" - Ngày thực hiện: 25/03/2022 - Địa điểm tổ chức: Online

Vào ngày 25/03/2022, Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp đã tổ chức buổi Seminar chuyên môn bằng hình thức Online qua Zoom, với báo cáo:

Trong báo cáo “BIM kết hợp tối ưu hóa trong giải quyết bài toán chi phí và tiến độ trong QLXD”, Thầy Thạch Phi Hùng đã cung cấp những thông tin chi tiết và chính xác về mô hình tối ưu hóa kết hợp với BIM. Mô hình tối ưu hóa đề xuất trong nghiên cứu dựa trên một thuật toán được các nhà khoa học trên thế giới phát triển gần đây được gọi là tìm kiếm sinh vật cộng sinh (SOS). SOS mô phỏng các chiến lược quan hệ cộng sinh mà các sinh vật sử dụng để tồn tại trong hệ sinh thái. Mô hình đề xuất là thuật toán cộng sinh tìm kiếm đa mục tiêu (MOSOS) cho bài toán: Tiến độ và chi phí.

Hình 1: Minh họa mô hình BIM kết hợp tối ưu hóa

Mô hình được kiểm nghiệm bằng dự án thi công thực tế trong nước. Các kết quả thực nghiệm đạt được từ nghiên cứu này mang lại lợi ích rất lớn cho các nhà quản lý dự án hay nhà thầu, hỗ trợ đưa ra quyết định khi giải quyết bài toán đa mục tiêu trong lĩnh vực thi công xây dựng. Đặc biệt, mô hình này có thể mang đến những lợi ích đáng kể cho ngành công nghiệp xây dựng như một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các nhà thầu và quản lý xây dựng.

Hình 2: Minh họa một nhóm sinh vật cộng sinh trong hệ sinh thái (nguồn: moitruong.com.vn).

Nghiên cứu đã đạt được những mục tiêu như sau:

  • Mục tiêu 1: Xây dựng mô hình cộng sinh tìm kiếm đa mục tiêu (Multiple Objective Symbiotic Organisms Search): Module A.

Hình 3: Các giai đoạn trong thuật toán cộng sinh

  • Mục tiêu 2: Xây dựng mô hình tối ưu hóa cộng sinh tìm kiếm đa mục tiêu cho bài toán: Tiến độ, chi phí.

Hình 4: Kết quả bài toán tối ưu chi phí và tiến độ trong nghiên cứu

  • Mục tiêu 3: Sử dụng Dynamo để chuyển thông tin từ mô hình Revit thành dữ liệu đầu vào cho tuật toán tối ưu.

Hình 5: Workflow xuất thống kê trong Dynamo

  • Mục tiêu 5: Áp dụng bài toán cộng sinh tìm kiếm đa mục tiêu tiến độ và chi phí vào dự án cụ thể.

Hình 6: Mô hình Revit bài toán ứng dụng

  • Mục tiêu 6: Đề xuất công cụ hỗ trợ đưa ra quyết định cho các nhà quản lý dự án và nhà thầu thi công về việc lựa chọn biện pháp phù hợp với chi phí và tiến độ của dự án.

Hình 7: Minh họa lựa chọn giải pháp bài toán tối ưu.

Một số hình ảnh:

TVPD::.