KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” Năm học 2020 - 2021
Tuần lễ sinh hoạt công dân cho sinh viên khóa 16

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-ĐHCN ngày 10 tháng 9 năm 2020 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Kỹ thuật Xây dựng triển khai kế hoạch cho sinh viên của Khoa như sau:  

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: 02 buổi Sáng; Từ 7g00 đến 11g30.

- Đợt 1: Ngày 05 và 09/10/2020.

- Đợt 2: Ngày 12 và 16/10/2020.  

2. Địa điểm: Hội trường V7.5 

II, Nội dung

1. Buổi thứ 1

2. Buổi thứ 2

Lưu ý: Sinh viên thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.