KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Lịch đăng ký và khai giảng học phần Tiếng Anh
Lịch học Tiếng Anh cho sinh viên khóa 12, 13, 14 khoa Xây dựng.

Khoa Kỹ thuật Xây dựng thông báo về lịch đăng ký và khai giảng học phần Tiếng Anh 1 cho sinh viên khóa 14 và các học phần tiếng Anh cho sinh viên đại học khóa 12 và 13. Mục đích các lớp học phần này là để hỗ trợ những em sinh viên vẫn chưa hoàn thành môn tiếng Anh và đặc biệt là môn tiếng Anh 1 làm điều kiện đăng ký học phần năm 2 theo quy định nhà trường.

Chi tiết về lịch đăng ký, sinh viên xem theo đường link: http://ffl.iuh.edu.vn/thong-bao-dang-ky-hoc-mon-tieng-anh-1-va-mon-anh-van-cho-sinh-vien-dh-13-va-cd-18-tro-ve-truoc

Khoa Kỹ thuật Xây dựng trân trọng thông báo.