KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên khoa Kỹ thuật Xây dựng cho khóa 15
Nhiều nội dung đa dạng sẽ được lồng trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2019-2020, nhằm giúp sinh viên hiểu được các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, cũng như trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên khi học tập dưới mái trường đại học Công nghiệp TPHCM.

Nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời trang bị kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, cũng như những quy định của trường đại học Công nghiệp TPHCM về đánh giá kết quả học tập, rèn luyện trong suốt khóa học, khoa Kỹ thuật Xây dựng tổ chức tuần sinh hoạt công dân-sinh viên khoa Kỹ thuật Xây dựng cho khóa 15 với thời gian cụ thể như sau:

STT Ngày, tháng, năm Buổi, giờ Địa điểm
1 22/8/2019 Chiều (13g00 đến 16g30) Hội trường A7
2 25/8/2019 Chiều (13g00 đến 16g30) Hội trường E4

Kết thúc đợt sinh hoạt công dân-sinh viên, tất cả các bạn sinh viên K15 sẽ phải làm bài thu hoạch và kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2019-2020.