KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Nghiên cứu

Giảng viên trong Khoa đã tham gia và công bố các nghiên cứu của mình tại các hội nghị trong nước và quốc tế có uy tín như “8th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications – BBAA8” (USA), “East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction –EASEC14” (Việt Nam), “International Conference Advanced Technology & Sustainable Development – ICATSD2016” (Việt Nam).

TS. Nguyễn Việt Đức (phải) đang trao đổi  chuyên môn cùng Th.S Đỗ Cao Phan

                                        TS. Nguyễn Việt Đức (phải) đang trao đổi  chuyên môn cùng Th.S Đỗ Cao Phan