/ Đào tạo / Ngành học

KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1. Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
 2. Có các kiến thức kỹ thuật cơ sở ngành và chuyên ngành để phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến lập và quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng; Có khả năng thiết kế, thi công, kiểm định chất lượng, khai thác và bảo trì công trình xây dựng.
 3. Có kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường luôn thay đổi, liên ngành, đa văn hóa; Có tính sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, có khả năng tự học và tự nghiên cứu.
 4. Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.
 5. Có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giao tiếp và phát triển nghề nghiệp.

2. CHUẨN ĐẦU RA

 1. Có khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng.
 2. Có khả năng khảo sát, tiến hành các thí nghiệm, hiểu và phân tích số liệu trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng.
 3. Có khả năng thiết kế, đánh giá và cải tiến một hệ thống, một thành phần, hay một quy trình trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng để đáp ứng được các nhu cầu mong muốn trong điều kiện có các ràng buộc về mặt thực tiễn như kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn, khả năng sản xuất và tính bền vững.
 4. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả để hoàn thành một mục đích chung.
 5. Có khả năng nhận diện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng.
 6. Có khả năng sử dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương pháp và phương tiện kỹ thuật hiện đại cần thiết trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng.
 7. Có khả năng giao tiếp hiệu quả để hoàn thành tốt công việc.
 8. Hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.
 9. Nhận thức về sự cần thiết và có khả năng học tập suốt đời.
 10. Có kiến thức về các vấn đề đương đại, hiểu biết chủ trương chính sách, các vấn đề kinh tế và pháp luật của đất nước.
 11. Nhận thức rõ về trách nhiệm công dân, về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng.

3. PI CHO MỖI CĐR

CĐR

MÔ TẢ CHUẨN ĐẦU RA

(a)

Có khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng.

a.1

Có khả năng vận dụng các kiến thức toán học và vật lý vào phân tích, tính toán các hệ kết cấu thông dụng trong ngành.

a.2

Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ học trong phân tích, tính toán các kết cấu công trình (kiểm toán khả năng chịu lực của kết cấu bê tông, kết cấu thép như dầm, giàn, khung ...).

a.3

Có khả năng áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, quản lý và khai thác công trình xây dựng.

(b)

Có khả năng khảo sát, tiến hành các thí nghiệm, hiểu và phân tích số liệu trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng.

b.1

Sử dụng phối hợp các thiết bị, công cụ thí nghiệm kiểm định trong khảo sát, thiết kế và kiểm định công trình (máy thủy bình, kinh vĩ, toàn đạc, các thiết bị thí nghiệm trong phòng và hiện trường).

b.2

Có khả năng thực hiện các thí nghiệm, xử lý số liệu và và viết báo cáo kết quả khảo sát, thí nghiệm và kiểm định công trình.

b.3

Có khả năng phân tích các kết quả thí nghiệm, thực nghiệm để xác định và giải quyết các vấn đề liên quan.

(c)

Có khả năng thiết kế, đánh giá và cải tiến một hệ thống, một thành phần, hay một quy trình trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng để đáp ứng được các nhu cầu mong muốn trong điều kiện có các ràng buộc về mặt thực tiễn như kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn, khả năng sản xuất và tính bền vững.

c.1

Có khả năng thiết kế kết cấu, thiết kế thi công một kết cấu đơn lẻ, một phần công trình hoặc toàn bộ côn trình phù hợp quy định tiêu chuẩn quy chuẩn để đạt được hiệu quả kinh tế kỹ thuật ân toàn môi trường.

c.2

Có phương pháp đánh giá về công việc đã thực hiện công tác khảo sát chất lượng hồ sơ thiết kế, chát lượng thi công công trình.

c.3

Có khả năng cải tiến quy trình nâng cao chất lượng sảng phẩm xây dựng (khảo sát, thiết kế, thi công).

(d)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả để hoàn thành một mục đích chung.

d.1

Có kỹ năng làm việc độc lập.

d.2

Có kỹ năng làm việc theo nhóm để hoàn thành mục tiêu chung.

(e)

Có khả năng nhận diện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng.

e.1

Nhận diện các vấn đề trong thiết kế và thi công các hạng mục hoặc toàn bộ công trình xây dựng.

e.2

Giải quyết các vấn đề trong thiết kế và thi công các hạng mục hoặc toàn bộ công trình xây dựng.

(f)

Có khả năng sử dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương pháp và phương tiện kỹ thuật hiện đại cần thiết trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng.

f.1

Có phương pháp tìm kiếm, tra cứu tài liệu chuyên môn và cập nhật kiến thức phục vụ công việc.

f.2

Có khả năng sử dụng các phần mềm phân tích, tính toán, mô phỏng (SAP2000, ETABS,  SAFE,... và Phần mềm dự toán)

f.3

Hiểu và vận dụng được các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn lao động trong môi trường làm việc.

(g)

Có khả năng giao tiếp hiệu quả để hoàn thành tốt công việc.

g.1

Có kỹ năng giao tiếp băng ngôn ngữ phi ngôn ngư trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật.

g.2

Có kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo và trình bày báo cáo (bằng MS Word, MS Excel, MS Power point).

g.3

Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp  (TOEIC 450) và chuyên môn.

(h)

Hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.

h.1

Có khả năng nhận thức được tác động của các giải pháp kỹ thuật đến môi trường tự nhiên, xã hội và bối cảnh toàn cầu.

h.2

Có kiến thức về sự phát triển bền vững môi trường và xã hội trong kỹ thuật công nghệ.

(i)

Nhận thức về sự cần thiết và có khả năng học tập suốt đời.

i.1

Có khả năng nhận thức những thách thức nghề nghiệp.

i.2

Có khả năng tự định hướng phát triển nghề nghiệp.

i.3

Có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

(j)

Có kiến thức về các vấn đề đương đại, hiểu biết chủ trương chính sách, các vấn đề kinh tế và pháp luật của đất nước.

j.1

Có hiểu biết về khoa học xã hội và pháp luật Việt Nam.

j.2

Có  hiểu biêt cơ bản về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

j.3

Có hiểu biết kiến thức cơ bản về quân sự và an ninh quốc phòng.

(k)

Nhận thức rõ về trách nhiệm công dân, về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng.

k.1

Nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân, xã hội; trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

k.2

Nhận thức được các vấn đề về đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

k.3

Có ý thức cộng đồng, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.