/ Tin tức - Sự kiện

Nhà trường triển khai Kế hoạch khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng mới nhập học năm 2017-2018 như sau:

1. Mục đích:

- Xác định sinh viên đạt tiêu chuẩn sức khỏe để học tập

- Làm cơ sở chăm sóc quản lí sức khỏe cho sinh viên

- Quản lí hồ sơ sức khỏe của sinh viên

2. Đối tượng, thời gian, địa điểm, nội dung, lệ phí

- Đối tượng: Sinh viên mới nhập học năm học 2017-2018

- Thời gian: Từ ngày 05/09 đến ngày 29/09/2017, buổi sáng từ 7h30-11h30; chiều từ 13h-16h. Lớp XD13A (sĩ số 86) - Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng khám vào buổi sáng ngày 06/09/2017; Lớp XD13B (sĩ số 84) - Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng khám vào buổi sáng ngày 07/09/2017

- Địa điểm: Phòng khám bệnh viện 175 (Kế ngân hàng Agribank tại trường)

- Nội dung: Theo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y Tế

- Lệ phí: Sinh viên miễn đóng lệ phí, nhà trường chi trả. Sinh viên không đến khám tại trường phải tự đi khám sức khỏe để bổ sung vào hồ sơ nhập học